Menu strony

Wizy rosyjskie dla Polaków

WIZY ROSYJSKIE
DLA OBYWATELI RP

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZ

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Wypełnioną komputerowo, wydrukowaną i podpisaną zgodnie z podpisem paszportowym ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem ROSJA: KWESTIONARIUSZ WIZOWY (BLANKIET), lub otrzymać w Wydziale Konsularnym FR. Formularze przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy. W paszporcie powinny być co najmniej 2 puste strony
 • Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. Fotografie mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe.
 • Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydanego przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - do otrzymania zwykłej lub wielokrotnej wizy.
 • Potwierdzenie wykupienia usług turystycznych (voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną - do otrzymania wizy turystycznej.
 • Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli taka wiza jest wymagana), bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.
 • Wyniki testów na nosicielstwo wirusa HIV w przypadku, jeśli okres ważności wizy przewyższa 3 miesiące. Zaświadczenie dotyczące badań jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Bezpłatnie wizy wydaje się:

 • obywatelom w wieku do 16 lat i ponad 70 lat,
 • inwalidom i ich opiekunom (decyzję podejmuje konsulat),
 • przy wyjazdach na groby rodzinne znajdujące się na terytorium FR (do 10 dni, 2 razy w roku, na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt pochówku i istnienie grobu; decyzję podejmuje konsulat),
 • na podstawie zawiadomienia o ciężkiej chorobie lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny (decyzję podejmuje konsulat),
 • uczestnikom imprez o charakterze szkoleniowym, kulturalnym, naukowo-technicznym organizowanym na poziomie międzyrządowym i międzyresortowym lub przez organy samorządowe na podstawie wniosku strony przyjmującej,
 • pracownikom kolei wypełniającym obowiązki służbowe,
 • wykładowcom, doktorantom i studentom szkół wyższych uczestniczącym w wymianie międzyuczelnianej i międzyresortowej,
 • wykładowcom szkół wyższych i nauczycielom języka rosyjskiego i literatury, a także języka polskiego i literatury, a także innych przedmiotów wykładanych w języku ojczystym, wysyłanych do pracy lub na staż do FR na podstawie międzyrządowych i międzyresortowych umów.
 • wyjeżdżającym DO OBWODU KALININGRADZKIEGO na podstawie wypełnionej ankiety wizowej, paszportu, 1 fotografii, a także dla wiz wielokrotnych, wyniku testów na nosicielstwo wirusa HIV. (Badania ważne są 3 miesiące). Tryb wydawania wiz - tylko normalny, bez możliwości przyspieszenia.

Osobom posiadającym wizę wielokrotną do Obwodu Kaliningradzkiego nie wydaje się wiz wielokrotnych uprawniających do wjazdu na terytorium pozostałej części FR.

- Opłata za wizy jest przyjmowana w polskich złotych. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
- Wydanie wizy w trybie przyśpieszonym podlega wyższej opłacie.
- Po otrzymaniu wizy uprasza się o jej sprawdzenie. W przypadku stwierdzenia błędów, prosimy wizę zwrócić do konsulatu lub biura, które pośredniczyło w uzyskaniu wizy. Za poprawę błędów wynikających nie z winy konsulatu pobierana będzie dodatkowa opłata. Konsulat nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które nie zostały przedstawione przez składającego dokumenty wizowe przed jego wyjazdem z Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizacja wizy przez 24travels.com - 50 zł (wiza do Kaliningradu lub wiza turystyczna w przypadku korzystania z dokumentów 24travels.com), w przypadku posiadania własnych dokumentów - 80 zł, w przypadku wizy ekspresowej - 100 zł.


Kategoria i rodzaj wizy

Opłaty konsularne,
pobierane w złotych

1.

Wiza jednokrotna turystyczna, służbowa, prywatna
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

48

4 dni roboczych

80

3 dni roboczych

112

2 dni roboczych

176

1 dzień roboczy

240

w dniu przyjęcia wniosku

368

2.

Wiza dwukrotna służbowa
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

80

4 dni roboczych

112

3 dni roboczych

144

2 dni roboczych

208

1 dzień roboczy

272

w dniu przyjęcia wniosku

400

3.

Wiza wielokrotna służbowa
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

192

4 dni roboczych

224

3 dni roboczych

256

2 dni roboczych

320

1 dzień roboczy

384

w dniu przyjęcia wniosku

512

4.

Wiza tranzytowa
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

80

4 dni roboczych

112

3 dni roboczych

144

2 dni roboczych

208

1 dzień roboczy

272

w dniu przyjęcia wniosku

400

5.

Wiza tranzytowa dwukrotna
termin rozpatrzenia wniosku (nie licząc dnia przyjęcia wniosku):

5 dni roboczych

160

4 dni roboczych

192

3 dni roboczych

224

2 dni roboczych

288

1 dzień roboczy

352

w dniu przyjęcia wniosku

480

UWAGA
DZIEŃ SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KONSULATU JEST DNIEM ZEROWYM